Arthur Alonzo Thomas

Born February 27,  1880?, at Halstead, Kansas,

Married Frances Mae Billau on xx, xx, in xx, xx.
Died XX, XX, at Lamar, Colorado.

Father:  James R. Thomas
Mother:  Katherine Owens Thomas

Children:
Tommy Xx Thomas
Susan XX Thomas xx